Collega's

Het SBCC en het Europese Launch-project

De Europese Commissie zocht in het kader van haar Horizon 2020-programma een project dat de financiering van de energie-efficiëntie op het oude continent zou vergemakkelijken. Joule Assets reikte een oplossing aan: Launch, een consortium waarbij BNP Paribas Fortis zich heeft aangesloten. Het eerste investeerdersforum vond op 27 november plaats in gebouwen van de bank.

#ResourceNotFound: Labels, Show description#

Vincent Vandevoorde en Quentin Nerincx

"Een van de problemen die de Europese Unie vaststelt – net als BNP Paribas Fortis, trouwens – is dat veel bedrijven het vaak niet zien zitten om te investeren voor betere energieprestaties van hun gebouwen", zegt Vincent Vandevoorde, Senior Advisor bij het Sustainable Business Competence Centre (SBCC) van Corporate Banking. "Als een bedrijf zijn kostenbalans opmaakt, komt het energieverbruik doorgaans helemaal onderaan op de lijst, ver achter bijvoorbeeld human resources. Het bedrijf besteedt er dan ook niet al te veel aandacht aan, of is in elk geval niet bereid om te betalen voor de nochtans noodzakelijke renovaties. Gevolg: sinds enkele jaren stijgt het energieverbruik in Europa weer."

"Dat is des te spijtiger omdat de nodige investeringen niet veel risico’s inhouden: door de uitgevoerde werkzaamheden kan het bedrijf zijn energieverbruik terugschroeven en de gemaakte kosten dus snel terugverdienen", vult Quentin Nerincx, Cleantech Advisor van het SBCC, aan.

Hoe de investeerders overtuigen?
Om het probleem te omzeilen hebben een reeks spelers uit de energiesector – waaronder Joule Assets – geprobeerd om een innoverend financieringssysteem op te zetten: de leverancier voert de renovatiewerken gratis uit en vervolgens stort het bedrijf gedurende een aantal jaren de winst die het uit de daling van zijn energieverbruik haalt, aan hem door. In een variant op die regeling zoekt de leverancier, indien hij niet in de eerste fase gratis wil werken, een investeerder die hem het nodige geld voor de werkzaamheden wil voorschieten. In dat geval is het die investeerder die, zoals de leverancier in de eerste variant, wordt ‘terugbetaald’, met interest.

Een goed idee, maar de toepassing komt niet van de grond. "Bij gebrek aan standaardcontracten blijven de investeerders een beetje huiverig. Het lijkt hun allemaal te ingewikkeld, je moet alles telkens weer geval per geval uitzoeken, zonder een duidelijk zicht op de terugverdientermijn of de concrete terugbetalingsmodaliteiten", verduidelijkt Vincent Vandevoorde.

Een briljant partnership
In het kader van een projectoproep van Horizon 2020, een programma van de Europese Commissie, lanceerde Joule Assets in juli van dit jaar dan ook Launch. Dat is een consortium van een twintigtal bedrijven en representatieve marktspelers die enerzijds de energieprestatiecontracten, en anderzijds de procedure voor de analyse van de daarmee gepaard gaande kredietrisico’s, willen standaardiseren.

"In het kader van de activiteiten van het SBCC en zijn voorganger, de Green Desk, volgen we Joule Assets al enkele jaren ", vult Quentin Nerincx aan. "We denken blijkbaar op dezelfde manier over de financiering, in de ruime zin van het woord, van de energie-efficiëntie. We werken trouwens intern al enige tijd aan de ontwikkeling van een product dat daarmee te maken heeft, maar daarover kunnen we nog niet meer kwijt. Deelnemen aan het Launch-programma leek ons dan ook zeer interessant, vooral omdat het ons de kans geeft om onze werkhypothesen te toetsen in contacten met gespecialiseerde spelers. Joule Assets was dan weer enthousiast over onze deelname omdat het daardoor een beroep kan doen op onze financiële expertise en onze kennis van de bankwereld."

Een 'Launch'-bijeenkomst in de gebouwen van de bank
Er zijn al heel wat afstandsvergaderingen met alle spelers van het Launch-programma geweest. En drie bijeenkomsten waarop iedereen aanwezig was: in Modena, in Amsterdam en in Brussel – in gebouwen van de bank. Dat BNP Paribas Fortis aan het internationale, door de Europese Commissie gefinancierde project deelneemt, is uiteraard zeer goed voor het imago van de bank. Het leverde haar vorige week een mooie zichtbaarheid op toen haar Brusselse Kanselarij-auditorium de gastlocatie was voor het allereerste Launch Investor Forum.

"Dit soort evenementen is bedoeld om alle leden van het Launch-consortium bijeen te brengen, samen met alle spelers die er (nog) geen lid van zijn, maar die de energie-prestatie¬markt zeer goed kennen. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van het consortium wel degelijk voldoen aan de behoeften van de markt, en eventueel de nodige bijsturingen aan te brengen”, legt Vincent Vandevoorde uit. "Wat ons betreft, is meedoen duidelijk een mooie business opportunity: al die spelers ontmoeten, hun onze expertise in de materie kunnen tonen en onze ambitie op het vlak van duurzaamheid in de ruime zin van het woord, kan hen eventueel aanzetten om ook voor andere projecten met ons samen te werken."


Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.